nagymeretulogo

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő neve:DÉL-ALFÖLDI KLÍMA Épületgépészeti Kft.
Adatkezelő címe:6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45. fsz.1.
Adatkezelő e-mail címe:delklima.szeged@gmail.com
Adatkezelő telefonszáma:+36703844581
Adatkezelő adószáma:14131644-2-06
Cégjegyzékszám:06-09-011863/2

/ továbbiakban mint Adatkezelő/

Adatkezelési tájékoztató célja:

A tájékoztató célja, hogy rögzítse az DÉL-ALFÖLDI KLÍMA Épületgépészeti Kft. által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendeletében /GDPR/ meghatározott elvárásoknak.

Az érintettek előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011.ávi CXII törvény is előírja.

Az adatvédelmi tájékoztató elérhető fent nevezett cég üzlethelységében, és www.delklima.hu weboldalán.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztassa,
természetesen az érintettek időben történő értesítése mellett.

A vállalkozás vezetői és dolgozói nagyon odafigyelnek a személyes adatok védelmére, és biztonságára.

A DÉL-ALFÖLDI KLÍMA Épületgépészeti Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Alapfogalmak:

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek,
szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett]
kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel
akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –
közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az
egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással
összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél,
továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a
büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.)
rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen
tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben
törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező
adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre
és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik
meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési
megoldások rendszere.

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

A személyes adatok birtokunkba kerülésének és tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága üzletünkben:

Vásárlóink adatai több féle módon kerülhetnek a birtokunkba:

Személyes adatok vásárlás, vagy szolgáltatás nyújtása, illetve megrendelés során kerülnek birtokunkba.

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint –
hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő,
Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az
Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Írásban felvett megrendelések a számla mellékletét képezik, ezért a számlával egyforma jogszabályi feltételekkel
tárolhatók.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell
őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az
Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes
adatait 8 évig megőrizni.

Ha a terméket nem a vásárló viszi, illetve szállítja el, akkor futárszolgálatot veszünk igénybe.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva
szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó / futárcég/ az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Ha Ön engedélyt ad arra, hogy adatait felvigyék a cég számítógépes rendszerébe, és információt, hírlevelet
küldjenek az Ön részére, akkor további adatkezelés is keletkezik az Ön hozzájárulása alapján:

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6.
§ (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk
arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük,
azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés
jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az
érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék
jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés
lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok
köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló,
írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. §
(2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen
jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt,
kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Dél-Alföldi Klíma Kft.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A
személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: 24H Parcel Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru
kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: NS Pénzügyi Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 6750 Algyő, Téglás u. 67.

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok
könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges
mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések

Papír alapon kezelt adatok biztonságát úgy adatkezelő úgy védi, hogy csak az arra jogosultak /alkalmazottak,
cégvezetők / férjenek hozzá. Velük titoktartási szerződést kötöttünk.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes
adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Cooki e-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi a süti (ún. „Cookie”)?

A süti (ún. „cookie”, továbbiakban: „Süti”) olyan adatcsomag, amelyet a megtekintett weboldalak helyeznek el a
számítógépére. A Sütik számos funkcióval rendelkeznek, így többek között a felhasználók által megjelölt
preferenciák és információk, felhasználói szokások eltárolására szolgálnak. A Sütik információt gyűjtenek,
megjegyzik a felhasználói beállításokat, ez által lehetőséget adnak a felhasználói élmény növelésére. A Süti
használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető.

A Sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” Sütik. Az állandó Sütit a böngésző egy meghatározott időpontig
tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes Sütiket azonban a böngésző nem
tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Miért használunk Sütiket?

Weboldalunk Sütiket használ, amelynek célja
látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idő) rögzítésével az oldalon való
navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
weboldalunk fejlesztése,
ügyfél és felhasználói élmény növelése,
statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében,
célzott hirdetések elhelyezése a felhasználók számára.

A Cooki e-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból
álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos
beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai
jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A Cooki e-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és
nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A Cooki e-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót
tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A Cooki e-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi
irányelvei vonatkoznak Google analytics
Amennyiben Ön nem fogadja el a Cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön
számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet
explorer

Firefox
Chrome

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban,
közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az
Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül
eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelő törvény kötelezi az adatok további tárolására,
illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes
adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az
adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy
nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest,
Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy
ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.